ساخت رباط های صنعتی

سیستم های مهم در یک ربات صنعتی عبارتند از: ۱ – سینماتیک ۲ – کنترل ۳ – قوای محرکه سینماتیک سینماتیک ربات چگونگی حرکت نسبی بین اجزای مختلف ربات و نحوه قرارگیری آنها را مشخص می کند. چهار نوع حرکت اساسی در رباتهای صنعتی وجود دارد که عبارتند از: ۱ – دکارتی ۲ – استوانه …