زمان تعویض فیلتر هوا

تعویض فیلتر هوا یکی از اساسی ترین کارهایی است که یک مالک و راننده ماشین باید در فواصل معین انجام دهد. فیلتر هوای خودرو از زمانی که اتومبیل روشن می‌ شود تا زمانی که خاموش می شود، در حال کار کردن است. فیلتر هوا باعث رسیدن هوای کافی و عاری از هرگونه گرد و غبار …