تاریخچه ساخت فیلتر هوا

تاریخچه ساخت فیلتر هوا : از تاریخچه ساخت فیلتر هوا زمان مشخصی اعلام نشده است اما نیاز به فیلتر هوا، شاید سالها قبل در انسان ها بعد از به وجود آمدن گرد و غبار های فروان به وجود آمده است.

ایده ی ساخت فیلتر هوا هم نیز از گرفتن یک دستمال و مانع در هوای های پر گرد و غبار به وجود آمده است.

برای موتور خودرو نیز با توجه به اینکه نیاز به هوای پاک برای سوخت و ساز موتور نیاز می باشد و در صورت وجود غبار، موتور آسیب می بیند، ساخت فیلتر هوا نیز برای خودرو احساس شد و متخصصان را بر آن داشت که مانع مناسبی برای این کار طراحی نمایند.

امروزه نیز با پیشرفت علم و بررسی های فراوان بهترین ماده برای جذب گرد و غبار در ساخت فیلتر هوا به کار می رود.

اما دلیل پیداش فیلتر هوا را می توان همان نیاز به تنفس در هوای پاک، در انسان ها نامید.

مهمترین دلیل استفاده از فیلتر هوا نیز امروزه در صنعت خودرو سازی و همچنین ساخت دستگاه های تهویه هوا و تهویه مطبوع هوا و حتی سیستم های گرمایشی منازل می باشد.

نوشته های محبوب