روش آزمون فیلتر هوا

آزمون فیلتر هوا توسط موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران که تنها سازماني است در ايران كه بر طبق قانون ميتواند استاندارد رسمي فرآورده‏ها را تعيين و تدوين و اجراي آنها را با كسب موافقت شورايعالي استاندارد اجباري اعلام نمايد. وظايف و هدفهاي موسسه عبارتست از:

( تعيين، تدوين و نشر استانداردهاي ملي – انجام تحقيقات بمنظور تدوين استاندارد بالا بردن كيفيت كالاهاي داخلي، كمك به بهبود روشهاي توليد و افزايش كارائي صنايع در جهت خودكفائي كشور- ترويج استانداردهاي ملي – نظارت بر اجراي استانداردهاي اجباري – كنترل كيفي كالاهاي صادراتي مشمول استاندارد اجباري و جلوگيري از صدور كالاهاي نامرغوب به منظور فراهم نمودن امكانات رقابت با كالاهاي مشابه خارجي و حفظ بازارهاي بين المللي كنترل كيفي كالاهاي وارداتي مشمول استاندارد اجباري به منظور حمايت از مصرف كنندگان و توليدكنندگان داخلي و جلوگيري از ورود كالاهاي نامرغوب خارجي راهنمائي علمي و فني توليدكنندگان، توزيع كنندگان و مصرف كنندگان – مطالعه و تحقيق درباره روشهاي توليد، نگهداري، بسته بندي و ترابري كالاهاي مختلف – ترويج سيستم متريك و كاليبراسيون وسايل سنجش – آزمايش و تطبيق نمونه كالاها با استانداردهاي مربوط، اعلام مشخصات و اظهارنظر مقايسه‏اي و صدور گواهينامه‏هاي لازم ) .

موسسه استاندارد از اعضاء سازمان بين المللي استاندارد مي باشد و لذا در اجراي وظايف خود هم از آخرين پيشرفتهاي علمي و فني و صنعتي جهان استفاده مي نمايد و هم شرايط كلي و نيازمنديهاي خاص كشور را مورد توجه قرار مي دهد.اجراي استانداردهاي ملي ايران به نفع تمام مردم و اقتصاد كشور است و باعث افزايش صادرات و فروش داخلي و تأمين ايمني و بهداشت مصرف كنندگان و صرفه جوئي در وقت و هزينه ها و در نتيجه موجب افزايش درآمد ملي و رفاه عمومي و كاهش قيمتها مي شود.

كميسيون استاندارد روش آزمون فيلتر هوا

رئيس
پژوهش و توسعه كارخانه ايران خودرو
فوق ليسانس مكانيك
معبوديان – شفيع
اعضاء
كارخانه فيلتر نوين (MP)
ليسانس مديريت و برنامه‏ريزي
سيد محمدي – طاهر
مهندس مرغوبيت كارخانه ايران خودرو
مهندس مكانيك
لطفي – محمدرضا
كارخانه پارس خودرو
مهندس مكانيك
مجد – عبدالمجيد
مهندسي مرغوبيت كارخانه ايران خودرو
مهندس مكانيك
نوشيرواني – مجيد
دبير
مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران
مهندس مكانيك
اميني – فاطمه
فهرست مطالب

مقدمه روش آزمون فيلتر هوا

هدف و دامنه كاربرد

اطلاعات عمومي

روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو

روش‏هاي آزمون فيلتر هواي صنعتي

ضميمه الف

پيشگفتار

استاندارد روش آزمون فيلتر هوا كه نخستين بار در سال 1353 تهيه گرديد بر اساس پيشنهادهاي رسيده و بررسي و تاييد كميسيون فني مربوطه براي اولين بار مورد تجديدنظر قرار گرفت و در چهل و يكمين جلسه كميته ملي استاندارد مكانيك و فلزشناسي مورخ 67/12/17 تصويب شد , اينك به استناد ماده يك قانون مواد الحاقي به قانون تأسيس مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران مصوب آذرماه سال 1349 به عنوان استاندارد رسمي ايران منتشر مي‏گردد .

براي حفظ همگامي و همآهنگي با پيشرفت‏هاي ملي و جهاني در زمينه صنايع و علوم , استانداردهاي ايران در مواقع لزوم مورد تجديدنظر قرار خواهند گرفت و هرگونه پيشنهادي كه براي اصلاح يا تكميل اين استاندارد برسد در تجديدنظر بعدي مورد توجه واقع خواهد شد .

بنابراين براي مراجعه به استانداردهاي ايران بايد همواره از آخرين چاپ و تجديدنظر آنها استفاده كرد .

در تهيه و تجديدنظر اين استاندارد سعي شده است كه ضمن توجه به شرايط موجود و نيازهاي جامعه حتي المقدور بين اين استاندارد و استاندارد كشورهاي صنعتي و پيشرفته همآهنگي ايجاد شود .

لذا با بررسي امكانات و مهارت‏هاي موجود و اجراي آزمايش‏هاي لازم اين استاندارد با استفاده از منبع زير تهيه گرديده است :

Air cleaner test code – SAEJ 726 – 1983

روش آزمون فیلتر هوا

مقدمه

اين استاندارد روش آزمون فیلتر هوا ي نوع خشك1 مورد استفاده در موتورهاي درون سوز را معين نموده و روشي يكسان از كارائي و گزارش آن را عرضه مي‏نمايد , منظور از روش آزمون ايجاد طرق يكسان براي ارزيابي كارايي فيلترهوا در آزمايشگاه مي‏باشد . اطلاعات حاصله از اين روش آزمون مي‏تواند جهت تدوين استاندارد كارائي فيلترهاي هوا مورد استفاده قرار گيرد . چون ايجاد شرايط واقعي كار به علت تغييرات زياد مشكل است با اين دستورالعمل و تجهيزاتي كه براي روش آزمون منظور گشته مقايسه كارائي فيلترهاي هوا را مي‏توان انجام داد .

براي آسان و روشن نمودن روش آزمون , در قسمت يك ( اطلاعات عمومي ) اطلاعات عمومي و تعاريفي كه در جريان آزمايش فيلترهاي هوا بايد مورد استفاده قرار گيرد داده شده است قسمت دوم ( روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو ) شامل آزمايشاتي است كه فيلترهاي هواي نوع خشك متداول در خودروهاي مجهز به موتور درون سوز را در بر مي‏گيرد .

قسمت سوم ( روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي صنعتي ) شامل آزمايش‏هايي است كه فيلترهاي هواي صنعتي نوع خشك متداول در موتورهاي درون سوز ثابت و متحرك را در برمي‏گيرد .

1 ـ هدف و دامنه كاربرد

هدف از تدوين اين استاندارد تعيين روش‏هاي يكسان , شرايط , تجهيزات و گزارش كارائي به منظور ميسر ساختن مقايسه كارايي فيلترهاي هوا به طور مستقيم در آزمايشگاه مي‏باشد .

اساسي‏ترين مشخصات كارائي مورد نظر در جريان هوا يا افت فشار , راندمان جمع‏آوري غبار , ظرفيت غبار , درست بودن از نظر ساختمان است بنابر اين , اين روش آزمون براي تعيين اندازه‏گيري مواد فوق به كار گرفته مي‏شود .

2 ـ اطلاعات عمومي

2 ـ 1 ـ واحد اندازه‏گيري :

در اين روش آزمون كليه اندازه‏گيري‏هاي مربوط به جريان هوا برحسب متر مكعب در ساعت , تمام اندازه‏گيري‏هاي مربوط به فشار برحسب كيلو پاسكال تمام اندازه‏گيري‏هاي مربوط به دما برحسب درجه سلسيوس بيان گرديده است .

جدول تبديل مورد استفاده

1kpa

4/019 =

g.w. in

1inwg

0/2488 =

kpa

1kpa

0/2953 =

inHg

1gHin

3/3865 =

kpa

1paK

0/1450 =

Psi

1Psi

6/895 =

Kpa

1m3/h

0/58858 =

Cfm

1min/m

ft 3/2808 =

min/

1min/ft

0/3048 =

min/m

2 ـ 2 ـ تعاريف :

2 ـ 2 ـ 1 ـ فيلتر هوا :

در اين روش آزمون فیلتر هوا , فيلترهاي هوا بايد از نوع خشك و شامل يك يا چند مرحله تصفيه باشند .

2 ـ 2 ـ 2 ـ نمونه تحت آزمون ـ يك عامل صافي يا فيلتر هواي كامل

2 ـ 2 ـ 3 ـ فيلتر هواي يك مرحله‏اي ـ فيلتر هوايي است كه فيلتر اوليه جداگانه نداشته باشد .

2 ـ 2 ـ 4 ـ فيلتر هواي چند مرحله‏اي ـ فيلتر هوايي است كه شامل دو يا چند مرحله است معمولا مرحله اول صافي اوليه است كه متعاقبأ به وسيله يك يا چند عامل صافي ديگر تصفيه خواهد شد .

اگر دو عامل صافي به كار گرفته شود . اولي را عامل صافي اوليه و دومي را عامل صافي ثانويه نامند .

2 ـ 2 ـ 5 ـ فيلتر اوليه ـ وسيله‏ايست كه قسمتي از غبار آزمون را قبل از رسيدن به عامل صافي از طريق گريز از مركز يا اينرسي جذب مي‏نمايد .

2 ـ 2 ـ 6 ـ جريان هواي آزمون ـ كميتي از هوا كه در واحد زمان از خروجي فيلتر مكيده مي‏شود اين دبي بايد بر حسب متر مكعب در ساعت , تصحيح شده به شرايط استاندارد باشد .

2 ـ 2 ـ 7 ـ دبي هوا ـ مقدار جريان هوايي كه به وسيله سازنده يا مصرف كننده در واحد زمان مشخص شده باشد و مي‏تواند به عنوان جريان هواي آزمون به كار گرفته شود .

2 ـ 2 ـ 8 ـ جريان هواي زاينده ـ مقدار هواي به كار رفته جهت زدودن غبار جمع شده در فيلتر اوليه است اين مقدار به صورت درصدي از دبي هواي آزمون بيان مي‏شود .

2 ـ 2 ـ 9 ـ افت فشار مقدار اختلاف فشار ساكن به كيلو پاسكال كه سريعأ از جريان‏هاي ورودي و خروجي در دستگاه فيلتر تحت آزمون اندازه‏گيري مي‏شود .

2 ـ 2 ـ 10 ـ محدوديت مقدار فشار ساكن به كيلو پاسكال ( بر روي فشار سنج ) كه بلافاصله از جريان خروجي دستگاه فيلتر تحت آزمون گرفته مي‏شود .

2 ـ 2 ـ 11 ـ محدوديت كل سيستم يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول كل سيستم ( مدار آزمون , پوشش و عامل صافي )

2 ـ 2 ـ 12 ـ محدوديت پوسته و مدار آزمون يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول مدار آزمون و پوسته ( بدون عامل صافي )

2 ـ 2 ـ 13 ـ محدوديت عامل صافي يا افت فشار ـ محدوديت كل سيستم يا افت فشار منهاي محدوديت پوسته و مدار آزمون يا افت فشار .

2 ـ 2 ـ 14 ـ محدوديت نهايي يا افت فشار ـ مقاومت فشار جريان هوا در طول دستگاه فيلتر تحت آزموني كه ظرفيت آن اندازه‏گيري مي‏شود .

2 ـ 2 ـ 15 ـ فيلتر مطلق ـ فيلتري كه در محل خروجي دستگاه قرار گرفته تا آلودگي‏هاي عبور كرده از فيلتر تحت آزمون را جذب نمايد .

2 ـ 2 ـ 16 ـ راندمان ـ توانايي جذب آلودگي توسط فيلتر هوا يا دستگاه فيلتر تحت آزمون . اين توانايي از فرمول زير به دست مي‏آيد .

2 ـ 2 ـ 16 ـ 1 ـ فيلترهاي هواي خودرو

2 ـ 2 ـ 16 ـ 2 ـ فيلترهاي هواي صنعتي

2 ـ 2 ـ 17 ـ 1 ـ ظرفيت ـ عبارت است از مقدار آلودگي جذب شده كه به صورت زير تعريف مي‏گردد .

2 ـ 2 ـ 17 ـ 1 ـ فيلترهاي هواي خودرو ـ وزن كل اضافه شده بر حسب گرم به دستگاه فيلتر تحت آزمون در مرحله محدوديت نهايي يا افت فشار .

2 ـ 2 ـ 17 ـ 2 ـ فيلتر هواي ماشين‏هاي صنعتي ـ وزن كل بخار داده شده به فيلتر هوا براي مشخص نمودن محدوديت نهايي يا افت فشار بر حسب گرم .

2 ـ 2 ـ 18 ـ شرايط استاندارد ـ كليه اندازه‏گيري‏هاي جريان هوا بايد به شرايط استاندارد تصحيح شوند (26/66 درجه سلسيوس در 101/32 كيلو پاسكال يا 29/92 اينچ جيوه در 80 درجه فارنهايت )

2 ـ 3 ـ دقت و اندازه‏گيري :

2 ـ 3 ـ 1 ـ دبي هوا را تا دقت 2 درصد از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

2 ـ 3 ـ 2 ـ افت فشار و محدوديت را تا دقت 0/025 كيلو پاسكال (0/1 اينچ جيوه ) از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

2 ـ 3 ـ 3 ـ دما را تا دقت 0/5 درجه سلسيوس از مقدار حقيقي اندازه بگيريد .

2 ـ 3 ـ 4 ـ وزن را تا دقت يك درصد از وزن حقيقي اندازه بگيريد مگر اين‏كه عدد ديگري ذكر شده باشد .

2 ـ 3 ـ 4 ـ 1 ـ وزن فيلتر يا فيلترهاي مطلق را تا دقت 0/01 ± گرم اندازه بگيريد .

2 ـ 3 ـ 5 ـ رطوبت نسبي محيط را تا دقت 2 درصد رطوبت نسبي هوا اندازه بگيريد .

2 ـ 4 ـ شرايط آزمون و مواد :

2 ـ 4 ـ 1 ـ مشخصات غبار آزمون2بايد طبق استاندارد بوده و داراي دو درجه درشت و ريز باشد تجزيه شيميايي زير به عنوان مثال آمده است .

جدول شماره يك ـ تجزيه شيميايي غبار آزمون

2 ـ 4 ـ 2 ـ توزيع وزني اندازه ذرات با استفاده از غلطك بايد به شرح زير باشد .

جدول شماره 2 ـ توزيع درصد وزني اندازه ذرات

2 ـ 4 ـ 3 ـ مشخصات مواد فيلتر مطلق 3 فيلتر مطلق بايد شامل فايبر گلاس با حداقل ضخامت 12/7 ميلي‏متر ( اينچ ) و حداقل وزن مخصوص 9/5 كيلوگرم بر متر مكعب .(0/6 1p/ft3) قطر الياف بايد 0/76 تا 1/27 ميكرومتر (0/00003 ـ 0/00005 اينچ ) و مقدار رطوبت جذب شده بايد كمتر از يك درصد وزني بعد از قرار گرفتن در محيط با دماي 49 درجه سلسيوس (120 درجه فارنهايت ) و رطوبت نسبي 95 درصد به مدت 96 ساعت باشد . صافي بايد به خوبي نصب شود كه خواب آن به طرف جريان ورودي باشد . و به منظور ثبات وضعيت صافي , ميزان سرعت هوايي كه از سطح آن عبور مي‏نمايد نبايد بيشتر از 50 متر در دقيقه باشد .

2 ـ 4 ـ 4 ـ وزن فيلتر مطلق :

فيلتر مطلق را در كوره‏اي بايد دماي 2 ± 107 درجه سلسيوس (225± 5º F) گذاشته و مرتب آن را وزن كنيد تا تغييرات وزن از 0/01 گرم تجاوز ننمايد . چنانچه نتوان تغييرات وزن را به 0/01 گرم رساند حداقل 4 ساعت آن را در كوره فوق قرار داده سپس آن را وزن نماييد .

2 ـ 4 ـ 5 ـ دما و رطوبت :

در كليه آزمايشات , هوا بايد با دماي 8 ± 48 درجه سلسيوس (75 ± 15º F) و رطوبت نسبي 15 ± 5 درصد وارد فيلتر هوا شود .

چون شرايط محيط روي نتايج آزمايش اثر مي‏گذارد وقتي كه كارائي فيلترهاي مشابه با هم مقايسه مي‏شود آزمايشات بايد تا حد امكان در نزديك‏ترين دما و رطوبت نسبي صورت پذيرد .

3 ـ روش‏هاي آزمون فيلترهاي هواي خودرو

3 ـ 1 ـ كليات

3 ـ 1 ـ 1 ـ روش مقرر شده كلا جهت فيلترهاي هواي نوع خشك براي خودروهاي سبك به كار برده مي‏شود .

روش آزمون فيلترهاي هواي خودرو سنگين , ماشين‏آلات صنعتي , ساختماني و ثابت در قسمت 3 تحت عنوان ” دستورالعمل آزمون فيلترهاي هواي صنعتي آمده است ”

3 ـ 2 ـ تجهيزات آزمون فیلتر هوا :

3 ـ 2 ـ 1 ـ براي تعيين مقاومت در مقابل جريان هوا , ظرفيت نگهداري آلودگي , مشخصات دفع آلودگي , مشخصات آب‏بندي , مشخصات گسيختگي و پاره شدن , از تجهيزات توضيح داده شده در اشكال 3A, 3E, 3F, 3H, 3K استفاده شود .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ وسيله‏اي براي اندازه‏گيري غبار به كاربريد كه در موقع تزريق غبار ( شكل 3B) همراه با هواي فشرده كافي , قادر به اندازه گرفتن غبار لازم در محدوده كار باشد . سيستم تغذيه غبار نبايد توزيع اندازه‏هاي غبارآلوده را تغيير دهد . معدل مقدار غبار منتقل شده به دستگاه نبايد با اندازه مطلوب , كمتر يا بيشتر از 5 درصد اختلاف داشته باشد ضمنأ انحراف انتقال در هر مرحله نسبت به معدل نيز نبايد بيش از 5 درصد باشد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ سيستم تغذيه غبار

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ وسيله اندازه‏گيري غبار را با غباري كه قبلا وزن شده پر كنيد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 2 ـ سيستم تغذيه غبار و زمان سنج را همراه به كار بياندازيد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 3 ـ به مدت نيم ساعت , هر پنج دقيقه وزن غبار داده شده را به دست آوريد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 1 ـ 1 ـ 4 ـ ميانگين غبار منتقل شده و حداكثر انحراف را به دست آوريد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 2 ـ به منظور معلق نگهداشتن غبار , لوله انتقال غباري به كار بريد كه سرعت انتقال در آن حداقل به ميزان 914 متر بر دقيقه ثابت بماند .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 3 ـ دستگاه تزريق غبار مطابق شكل 3B را به كار بريد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 4 ـ يك لوله ورودي مطابق شكل 3C به كار بريد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 5 ـ يك فشارسنج تفاضلي با دقتي كه در بند 2 ـ 3 ـ 2 توضيح داده شده به كار بريد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 6 ـ براي آزمايش فيلتر كامل پوسته و متعلقاتي را كه مورد توافق سازنده و مصرف كننده است به كار بريد ( شكل 3H)

3 ـ 2 ـ 1 ـ 7 ـ يك لوله خروجي مطابق شكل 3c به كار بريد مگر اين‏كه لوله‏اي كه طول آن حداقل 4 برابر قطرش باشد . در اين حالت سرعت هوا مطرح نمي‏باشد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ فيلتر مطلقي به كار بريد كه راندمان جذب آن در برابر مواد آلوده تغذيه شده حداقل 99 درصد باشد . اندازه فيلتر مطلق طوري باشد كه سرعت عبور هوا از آن به بيش از 50 متر در دقيقه نرسد .

توجه ـ جهت پيدا كردن موادي كه در برگيرنده اين خواسته مي‏باشد به بند 2 ـ 4 ـ 3 ـ رجوع شود

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ امكان وجود راندمان قيد شده در فيلتر مطلق

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ 1 ـ دو فيلتر مطلق را پشت سر هم نصب نماييد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 8 ـ 1 ـ 2 ـ آزمايش راندمان فيلتر را اجرا نموده و وزن اضافه شده به هر فيلتر مطلق را به دست آوريد .

= درصد راندمان فيلتر مطلق

A = افزايش وزن فيلتر مطلق اوليه

B = افزايش وزن فيلتر مطلق ثانويه

3 ـ 2 ـ 1 ـ 9 ـ از يك سيستم اندازه‏گيري جريان هوا با دقت مذكور در بند 2 ـ 3 ـ 1 استفاده كنيد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 9 ـ 1 ـ براي اندازه‏گيري جريان هوا از روش داده شده در نشريه

Fluid Meter, s – Their Theory and Applecation 6th

Edition 1971 , Manual Published by the ASME

استفاده گردد .

وسيله اندازه‏گيري جريان هوا بايد داراي طرح قبول شده‏اي باشد .

مثلا دهانه جهت كاليبره كردن قابل تنظيم باشد . و بتوان آن را با استفاده از وسيله‏اي استاندارد شده كاليبره كرد .

براي تغييرات در دما و فشار مطلق ورودي بايد اصلاحات صورت گيرد .

شدن جريان هوا برحسب متر مكعب بر ساعت بيان گردد . اين شدت جريان بايد نسبت به شرايط استاندارد (26/66 درجه سلسيوس 101/32 كيلو پاسكال ) تصحيح شود .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 10 ـ سيستم كنترل جريان هوايي را به كار بريد كه قادر به حفظ شدت جريان نشان داده شده در محدوده يك درصد مقدار انتخاب شده در طول جريان ثابت و متغير باشد .

3 ـ 2 ـ 1 ـ 11 ـ وسايل مناسبي به كار بريد تا جريان هوايي در سيستم ايجاد نمايد كه داراي دبي و فشار كافي فيلترهاي تحت آزمون باشد . نوسانات جريان بايد به قدري نامحسوس باشد كه قابل اندازه‏گيري نباشد .

3 ـ 2 ـ 2 ـ براي جلوگيري از نوسانات وزني در فيلتر مطلق از كوره‏اي استفاده شود كه قادر به ثابت نگهداشتن دما در 3 ± 107 درجه سلسيوس (225± 5º F) باشد .

3 ـ 2 ـ 3 ـ براي وزن كردن فيلتر مطلق , ترازويي با دقت 0/01 گرم به طوري‏كه كفه آن داخل كوره قرار گيرد , روي كوره نصب نماييد .

3 ـ 3 ـ آزمايش محدوديت جريان هوا و افت فشار

3-3-1- منظور از اين آزمون تعيين مقدار افت فشار ساكن در سراسر دستگاه تحت آزمايش كه ناشي از عبور جريان هوا در شرايط تعيين شده قبلي است مي‏باشد .

3 ـ 3 ـ 2 ـ دستگاه فيلتر مورد آزمون بايد حداقل 30 دقيقه در شرايط دما و رطوبت محيط آزمون قرار گيرد . آزمون بايد در محدوده حرارتي 16 تا 32 درجه سلسيوس (60ºF تا90‌ ) با رطوبت نسبي حدود 35 تا 65 درصد اجرا گردد .

3 ـ 3 ـ 3 ـ براي تعيين محدوديت دستگاه آزمون مقدار آزمون بايد مانند شكل 3E و يا 3F باشد .

براي جلوگيري از نشتي هوا كليه اتصالات بايد كاملا آب‏بندي شود . شيرهاي فشار را وصل نماييد .

3 ـ 3 ـ 4 ـ افت فشار ساكن را نسبت به جريان هوا طبق شرايط داده شده و يا ميزان مورد نظر اندازه‏گيري و ثبت نماييد . حداقل 5 بار ثبت توصيه مي‏شود .

3 ـ 3 ـ 5 ـ براي تعيين محدوديت پوسته و مدارا از شكل 3E و 3F بدون فيلتر هوا استفاده شود بند 3 ـ 3 ـ 4 تكرار گردد .

يادآوري ـ ممكن است اين مقدار به علت تأثيرات اينرسي بيشتر از محدوديت مجموعه باشد .

3 ـ 3 ـ 6 ـ با كم كردن مقدار حاصل شده در بند (3 ـ 3 ـ 5) از مقدار به دست آمده در بند (3 ـ 3 ـ 4) محدوديت خالص مدار آزمون را تعيين نماييد .

3 ـ 3 ـ 7 ـ اطلاعات به دست آمده ثبت گردد .

3 ـ 4 ـ آزمون راندمان

3 ـ 4 ـ 1 ـ منظور از اين آزمون توانايي نگهداشتن مقدار ناخالصي‏ها در مدار تحت آزمون مي‏باشد .

اين آزمون مي‏تواند با دبي هواي ثابت يا متغير يا ذرات ناخالصي ريز و درشت انجام گيرد . در صورت لزوم آزمون‏هاي راندمان مي‏تواند همزمان با آزمون ظرفيت بند (3 ـ 5) انجام گردد .

3 ـ 4 ـ 2 ـ سه نوع آزمون راندمان مي‏توان انجام داد كه عبارتند از :

3 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ تعيين راندمان طول عمر , وقتي است كه افت فشار به حد تعيين شده برسد .

3 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ تعيين راندمان دوره‏اي در 10, 25 و 5 درصد از تفاضل افت فشار تعيين شده و افت فشار اوليه

3 ـ 4 ـ 2 ـ 3 ـ تعيين راندمان اوليه , پس از افزودن 20 گرم ناخالصي يا مقداري ناخالصي برحسب گرم كه عدد آن برابر 10 درصد دبي آزمون بر حسب است Scmh ( يا هركدام بيشتر .)

3 ـ 4 ـ 3 ـ تعيين راندمان در دبي ثابت آزمون مي‏تواند در دبي تعيين شده يا هر درصدي از آن طبق توافق سازنده و مصرف كننده صورت گيرد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 1 ـ براساس دبي آزمون , مقدار ناخالصي غبار داده شده را با استفاده از غلظت يك گرم غبار بر متر مكعب هوا محاسبه شود .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 2 ـ شرايطي , مطابق بند (3 ـ 3 ـ 2) براي سيستم تحت آزمون به وجود آوريد ـ سپس وزن آن را تا دقت يك درصد از مقدار حقيقي تعيين نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 3 ـ فيلتر مطلق را در داخل كوره 3 ي 107 درجه سلسيوس حرارت دهيد پس از خاتمه تغييرات وزني وزن آن را با دقت 0/01 گرم تعيين نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 4 ـ مدار آزموني , طبق شكل 3H براي مجموعه فيلتر هوا يا شكل 3A براي عمل صافي فيلتر هوا آماده نماييد . همه مفاصل را جهت جلوگيري از نشتي هوا آب‏بندي نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 5 ـ رطوبت نسبي را ثبت نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 6 ـ از غبار آزمون مشخص شده به مقدار 125 درصد از ظرفيت تخميني سيستم آزمون با دقت 0/1 گرم وزن نموده يادداشت نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 7 ـ سيستم تغذيه غبار همراه با غبار را با دقت يك درصد از وزن حقيقي بر حسب گرم وزن نموده يادداشت نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 8 ـ جريان هوا را در داخل دستگاه برقرار نموده و آن را در دبي آزمون ثابت نگهداريد افت فشار را ثبت نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 9 ـ چنانچه دبي هوا در زمان افزودن غبار با دبي آزمون بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 8) متفاوت باشد بايد قبل از افزودن غبار دبي آزمون را طبق دبي غبار تنظيم نمود .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 10 ـ دستگاه تغذيه غبار را به كار اندازيد , شدت جريان غبار را طبق غلظت محاسبه شده در بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 1) ميزان نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 11 ـ در فواصل زماني مقرر شده ( حداقل پنج فاصله پيشنهاد مي‏شود ) و در انقضاي زمان آزمايش افت فشار در دبي آزمون را ثبت نماييد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 12 ـ آزمايش را تا حصول به فشار نهايي ادامه دهيد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 13 ـ بند (3 ـ 4 ـ 53) را تكرار كنيد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 14 ـ بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 7) را تكرار كنيد و اختلاف وزن را تعيين نماييد . اين مقدار وزن غبار تغذيه شده مي‏باشد .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 15 ـ با دقت سيستم تحت آزمون را جدا سازيد طوري‏كه غبار هدر نرود هرگونه نشت يا حالت غيرعادي را يادداشت كنيد . وزن آن را تا دقت يك درصد از وزن حقيقي بر حسب گرم تعيين نماييد . اضافه وزن سيستم تحت آزمون برابر است با اين وزن منهاي وزن تعيين شده در بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 2)

3 ـ 4 ـ 3 ـ 16 ـ هر نوع غبار مشاهده شده در قسمت خروجي سيستم آزمون بر روي فيلتر مطلق را به وسيله برس تميز نماييد . با دقت فيلتر مطلق را جدا نماييد .

بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 3) را تكرار و اختلاف وزن را تعيين نماييد . اين , وزن اضافه شده فيلتر مطلق است .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 17 ـ توازن مواد غبار آزمون را چك نماييد . اين مقدار بايد در محدوده 0/8 تا 1/02 باشد تا آزمون معتبر شمرده شود .

3 ـ 4 ـ 3 ـ 18 ـ راندمان را از طريق زير محاسبه نماييد .

3 ـ 4 ـ 4 ـ راندمان جريان هواي متغير را مي‏توان با استفاده از سيكل جريان هواي متغير نسبت به شكل 3J تعيين نمود .

3 ـ 4 ـ 4 ـ 1 ـ براساس ميانگين جريان در يك سيكل آزمون , دبي تغذيه غبار طبق بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 1) محاسبه مي‏شود . دبي تغذيه غبار بايد ثابت بماند .

3 ـ 4 ـ 4 ـ 2 ـ كليه افت فشارها بايد در حداكثر جريان هوا تعيين گردد .

3 ـ 4 ـ 4 ـ 3 ـ آزمون بند (3 ـ 4 ـ 3) را با جريان هواي متغير به جاي جريان هواي ثابت تكرار نماييد .

3 ـ 5 ـ آزمون ظرفيت

3 ـ 5 ـ 1 ـ منظور از اين آزمون تعيين وزن كل اضافه شده به واحد تحت آزمون در افت فشار نهايي مي‏باشد .

اين آزمون مي‏تواند به جاي جريان هواي ثابت يا متغير و ذرات ريز يا درشت غبار آلوده كننده انجام شود . در صورت تمايل مي‏توان آزمون تعيين ظرفيت را با آزمون راندمان همزمان انجام داد ( بند 3 ـ 4)

3 ـ 5 ـ 2 ـ آزمون را طبق بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 1) و (3 ـ 4 ـ 3 ـ 15) انجام دهيد .

3 ـ 5 ـ 3 ـ به فرض ثابت بودن نسبت زمان به كار رفته به وزن اضافه شده به واحد تحت آزمون , منحني محدوديت را نسبت به وزن اضافه شده رسم نماييد . براي اطلاعات مربوط به محدوديت و فواصل زماني به بند (3 ـ 4 ـ 3 ـ 1) مراجعه نماييد , با استفاده از فرمول زير مقادير وزن شده را محاسبه نماييد .

3 ـ 5 ـ 4 ـ ظرفيت واحد تحت آزمون , نقطه‏اي است كه منحني به محدوديت نهايي برسد .

3 ـ 6 ـ آزمون از هم گسيختگي در اثر فشار جريان

3 ـ 6 ـ 1 منظور از اين آزمايش تعيين مقاومت عامل صافي فيلتر هوا و يا اختلاف فشار مشخص شده يا اختلاف فشاري كه از هم گسيختگي به وجود مي‏آيد مي‏باشد .

3 ـ 6 ـ 2 ـ مدار آزموني مثل شكل 3A و يا 3H آماده نماييد كه به وسيله آن بتوان آزمايش ظرفيت غبار معمولي و اوليه را اجرا نمود . مي‏توان از عامل‏هاي صافي كه قبلا جهت تعيين راندمان ظرفيت مورد استفاده قرار گرفته و يا عامل صافي نو استفاده نمود .

3 ـ 6 ـ 3 ـ جريان هوا را افزايش دهيد و در صورت لزوم غبار را به ميزان دلخواه تغذيه نماييد تا حدي كه يا به اختلاف فشار تعيين شده برسد , يا عامل صافي از هم گسيخته شود , كه در اين صورت كاهش در اختلاف فشار و يا افزايش در دبي نشان دهنده از هم گسيختگي است .

3 ـ 6 ـ 4 ـ حداكثر افت فشار به دست آمده , دليل ختم آزمون و وضعيت عامل صافي بعد از آزمون را يادداشت نماييد .

3 ـ 7 ـ آزمايش ميزان آب‏بندي

3 ـ 7 ـ 1 ـ هدف از اين آزمون تعيين ميزان آب‏بندي عامل‏هاي صافي فيلتر هوا مي‏باشد .

3 ـ 7 ـ 1 ـ 1 ـ عامل صافي فيلتر هوا را بين دو صفحه قابل رويت طبق شكل 3k قرار داده و به مقدار گشتاور تعيين شده محكم نماييد .

3 ـ 7 ـ 1 ـ 2 ـ هرگونه تغييرات غيرعادي عيني يا هر نوع منفذ را در سطح آب‏بندي بازرسي نماييد .

3 ـ 7 ـ 1 ـ 3 ـ كيفيت آب‏بندي و گشتاور لازمه را جهت آب‏بندي مناسب همراه با هرگونه پيشنهاد ديگر گزارش دهيد .

3 ـ 8 ـ آزمايش تعيين محدوديت دما

3 ـ 8 ـ 1 ـ هدف از اين آزمون تعيين حفظ كارايي فيلتر هوا نسبت به محدوديت دما مي‏باشد .

3 ـ 8 ـ 2 ـ عامل صافي فيلتر هوا را بين دو صفحه مقاوم در برابر حرارت طبق شكل 2 قرار داده , به مقدار گشتاور تعيين شده محكم نماييد .

3 ـ 8 ـ 3 ـ سيستم را در معرض هواي گرم و سرد تعيين شده قرار دهيد , در صورت عدم تعيين دماي مشخص مقادير زير پيشنهاد مي‏شود .

24 ساعت در121±3ºc

24 ساعت در40±3ºc

24 ساعت در 121±3ºc

24 ساعت در 40±3ºc

در بين سيكل‏ها , قبل از اجراي سيكل بعدي اجازه دهيد دماي واحد تحت آزمون به دماي محيط آزمايشگاه برسد .

3 ـ 8 ـ 4 ـ در انتهاي آزمايش قبل از برداشتن صفحات اجازه دهيد دماي واحد آزمون به دماي محيط برسد . پس از برداشتن صفحات عامل صافي را از نظر وضعيت‏هاي غيرقابل قبول بررسي نماييد . در صورت لزوم بند (3 ـ 4) را كه آزمون راندمان مي‏باشد تكرار نماييد .

شكل 3J ـ نمونه معدل جريان سيكل جريان متغير 60 درصد

3 ـ 8 ـ 5 ـ كليه مشاهدات عيني و شرايط آزمون را گزارش نماييد .

3 ـ 9 ـ ارائه اطلاعات

هدف از استاندارد كردن گزارش اطلاعات حاصل در آزمون مي‏باشد به شكل 3L مراجعه شود .

4 ـ روش‏هاي آزمون فيلتر هواي صنعتي

4 ـ 1 ـ كليات :

3 ـ 1 ـ 1 ـ اين بخش از آزمون شامل فيلترهاي هواي از نوع خشك مي‏باشد كه معمولا در كاميون‏هاي سنگين , ماشين‏آلات راه‏سازي , تراكتورهاي كشاورزي و مواد صنعتي مورد استفاده قرار مي‏گيرد .

فيلترهاي هواي مورد استفاده در اتومبيل در بخش دو اين استاندارد دسته ‏بندي شده ‏اند .

4 ـ 1 ـ 2 ـ آزمون عملكرد بايد بر روي تمامي فيلتر هوا كه معمولا شامل پيش صافي , عامل صافي اولي و ثانويه مي‏باشد انجام گيرد . آزمايشات بايد در برگيرنده موارد زير باشد . محدوديت دبي يا افت فشار , راندمان اوليه , راندمان مجموع , ظرفيت جذب غبار .

4 ـ 1 ـ 3 ـ غبار آزمون و غلظت

اگر محال نباشد بسيار مشكل است كه توزيع اندازه‏هاي غبار و غلظتي را انتخاب نمود كه بتواند دقيقأ نمايان‏گر تمامي شرايط و وضعيت كاري سرويس باشد .

بنابراين با تكيه براساس تجربيات عملي انواع فيلترهاي هوا ساخته و طبقه‏ بندي شده‏اند كه بتوانند بهتر جوابگوي شرايط مختلف سرويس و وضعيت كاري باشند . به همين نحو اندازه و غلظت غبار آزمون به شرح زير انتخاب شده است .

آزمون غلظت

غبار

نوع فيلتر

يك گرم بر مترمكعب

ريز

تك مرحله‏اي

دو گرم بر مترمكعب

درشت

چند مرحله‏اي

4 ـ 2 ـ دستگاه آزمون

4 ـ 2 ـ 1 ـ مدار آزمون ـ مدار آزمون بايد در برگيرنده اجزا اصلي زير ( شكل 4A) باشد .

1 ـ تغذيه كننده غبار

2 ـ تزريق كننده غبار

3 ـ كانال مخلوط كننده غبار مجهز به فشار سنج4 Piezometric

4 ـ فيلتر هواي تحت آزمون

5 ـ لوله خروجي مجهز به فشارسنج Piezometric

6 ـ فيلتر مطلق

7 ـ دبي سنج

4 ـ 2 ـ 2 ـ سيستم تغذيه غبار ـ سيستم تغذيه غبار بايد شامل منبع تأمين غبار و دستگاه تزريق غبار با هواي فشرده باشد . منبع تأمين غبار بايد غبار آزمون را به طور دائم و يكنواخت تأمين نمايد و مقدار تغذيه بايد به دقت 0/1 گرم اندازه‏گيري شود . نمونه ظرف تأمين غبار با از طبق شكل 4E توصيه مي‏گردد از انواع ديگر نيز مي‏توان استفاده نمود . هدف از به كار بردن دستگاه تزريق غبار ارائه و حفظ درجه بالايي از پوشش غبار مي‏باشد و در طول آزمون , توزيع ذرات آلوده به وسيله دستگاه مدار نبايد تغيير كند ( طبق شكل 4F) تزريق كننده بايد طوري عمل نمايد كه حداقل فشار درون نازل 550 كيلو پاسكال و حداقل مقدار با شش هوا در طول عملكرد 70 سانتيمتر مكعب بر ساعت باشد .

(cfm 140) ( به شكل شماره 4G مراجعه شود ) تزريق كننده را مطابق بخش 3 و شكل 3B مونتاژ نماييد .

براي فيلترهاي هواي صنعتي با جريان 170 مترمكعب بر ساعت يا كمتر از دستگاه تزريق كننده غبار مطابق قسمت سوم , شكل 3B استفاده گردد .

4 ـ 2 ـ 3 ـ كانال مخلوط كننده غبار جريان ورودي

4 ـ 2 ـ 3 ـ 1 ـ فيلتر هوا با دهانه ورودي لوله‏اي ـ سطح مقطع , كانال مخلوط كننده غبار و لوله Piezometer جريان ورودي و دهانه ورودي فيلتر هوا بايد يكسان باشد . طول سراسري كانال بايد 6 برابر قطر آن بوده و محل نصب حلقه Piezometer به اندازه 4 برابر قطر از ورودي كانال فاصله داشته باشد ( به شكل 4A رجوع شود .)

4 ـ 2 ـ 3 ـ 2 ـ دهانه ورودي باز يا مستطيلي

شبيه بند (4 ـ 2 ـ 3 ـ 1) به استثنأ اين‏كه طول سراسري و محل نصب حلقه Piezometer بايد به ترتيب 4 و 6 برابر شعاع هيدروليكي كانال باشد .

4 ـ 2 ـ 3 ـ 3 ـ ورود هوا از سطح جانب يا فيلترهاي اوليه از نوع كتابي

اين نوع فيلترهاي هوا بايد طبق شكل 4B در محفظه روباز آزمايش گردد .

4 ـ 2 ـ 4 ـ پيزومتر5 خروجي ـ قطر داخلي پيزومتر خروجي بايد برابر با قطر لوله خروجي فيلتر هوا باشد ( به شكل 4A مراجعه شود .)

4 ـ 2 ـ 5 ـ فيلتر مطلق ـ فيلتر مطلق بايد شامل مواد مشخص شده در بند (2 ـ 4 ـ 3) باشد .

4 ـ 2 ـ 6 ـ دبي سنج ـ دبي سنج بايد سالانه با دقت ±2 درصد با استفاده از دبي سنج ساخته شده براساس (Sixth Edition ,ASME Fluid Meter) كاليبره گردد .

4 ـ 3 ـ آزمون محدوديت جريان هوا و افت فشار

4 ـ 3 ـ 1 ـ محدوديت جريان هوا يا افت فشار ( به بند 2 ـ 2 مراجعه شود .)

يا عامل صافي ( ها ) تميز در پنج نقطه مساوي از هم بين 500 تا 150 درصد جريان هواي تعيين شده اندازه‏گيري شود .

اطلاعات حاصله به صورت منحني ارائه مي‏گردد تا تعيين محدوديت يا افت فشار در هر دبي دلخواه را آسان نمايد .

4 ـ 3 ـ 2 ـ محدوديت جريان هوا

4 ـ 3 ـ 2 ـ 1 ـ طبق شكل 4D مدار فيلتر هوا را برقرار نماييد .

4 ـ 3 ـ 2 ـ 2 ـ در جريان هواي تعيين شده فشارهاي ساكن 50, 75, 100, 125, 150 درصد از روي فشار سنج در محل خروجي يادداشت نماييد .

4 ـ 3 ـ 2 ـ 3 ـ رطوبت نسبي , فشار و دماي محيط آزمون را ثبت نماييد .

4 ـ 3 ـ 2 ـ 4 ـ مقادير محدوديت ثبت شده را به شرايط استاندارد مطابق ضميمه الف تصحيح نموده و اين مقادير را به ترتيب بر روي كاغذ گراف مطابق شكل (4H) مشخص نماييد ( محور عمودي محدوديت و محور افقي جريان هوا )

4 ـ 3 ـ 3 ـ افت فشار

4 ـ 3 ـ 3 ـ 1 ـ فيلتر هوا را طبق شكل 4C نصب نماييد .

4 ـ 3 ـ 3 ـ 2 ـ اختلاف فشار ساكن ورودي و خروجي فيلتر هوا را در 50, 75, 100, 125, 150 درصد جريان هواي مقرر اندازه گرفته و يادداشت نماييد .

4 ـ 3 ـ 3 ـ 3 ـ رطوبت نسبي , فشار و دماي محيط آزمون را ثبت نماييد .

4 ـ 3 ـ 3 ـ 4 ـ مقادير افت فشار را به شرايط استاندارد مطابق ضميمه الف تصحيح نموده و اين مقادير را به ترتيب روي كاغذ گراف مطابق شكل (4H) مشخص نماييد .

4 ـ 4 ـ راندمان اوليه

4 ـ 4 ـ 1 ـ اين روش آزمون فيلترهاي هوا نمايانگر مجموعه راندمان نهايي است كه عمدا به جريان هوا بستگي ندارد . اين مجموعه با بالا رفتن مقدار غبار تغذيه شده افزايش و يا بزرگ شدن اندازه ذرات غبار كاهش مي‏يابد , بنابراين دو نوع راندمان بدست مي‏آيد : راندمان اوليه آزمون و راندمان جذب در طول آزمون ظرفيت غبار .

4 ـ 4 ـ 2 ـ روش آزمون :

4 ـ 4 ـ 2 ـ 1 ـ فيلتر هوايي را كه داراي يك عامل صافي تميز باشد مطابق شكل 4A يا 4B در مدار نصب نماييد .

4 ـ 4 ـ 2 ـ 2 ـ فيلتر مطلق را طبق بند (2 ـ 4 ـ 4) وزن نماييد .

4 ـ 4 ـ 2 ـ 3 ـ دبي هواي فيلتر را تا دقت 2+ درصد جريان آزمون تنظيم نموده و ثابت نگهداريد .

4 ـ 4 ـ 2 ـ 4 ـ به مدت 30 دقيقه به طور مداوم مقدار 11 گرم بر متر مربع از سطح صافي غبار ريز آزمون را به عمل صافي اوليه تغذيه نماييد .

4 ـ 4 ـ 2 ـ 5 ـ طبق بند (2 ـ 4 ـ 4) فيلتر مطلق را مجددا وزن نماييد و راندمان فيلتر را بر اساس كل غبار تغذيه شده به فيلتر محاسبه كرده و روي كاغذ گراف مطابق شكل (4J) ثبت نماييد .

4 ـ 5 ـ ظرفيت و راندمان جذب و نگهداري غبار

4 ـ 5 ـ 1 ـ ظرفيت نگهداري غبار تابعي است از اندازه فيلتر هوا , جريان هوا , محدوديت نهايي يا افت فشار و اندازه ذرات غبار به كار گرفته شده در آزمون .

براي مقايسه فيلترهاي هواي مختلف با هم , ظرفيت غبار بايستي در جريان آزمون تا محدوديت نهايي يا افت فشار 7/46 كيلو پاسكال و يا افت فشار مشخص شده تعيين گردد . تا رسيدن به افت فشار نهايي مشاهدات در چهار نقطه يادداشت شود .

بعد از اين‏كه اصلاحات لازم با شرايط استاندارد روي افت فشار يا محدوديت نهايي براساس مشاهدات انجام گرفت مقادير حاصله به صورت منحني نسبت به وزن غبار تغذيه شده رسم شود .

4 ـ 5 ـ 2 ـ روش آزمون :

4 ـ 5 ـ 2 ـ 1 ـ طبق شكل 4A يا 4B با استفاده از عامل صافي تميز يك فيلتر هوا در مدار تعبيه نماييد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 2 ـ فيلتر مطلق را طبق بند (2 ـ 4 ـ 4) وزن نماييد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 3 ـ جريان عبور هوا از فيلتر را مطابق با جريان آزمون برقرار نماييد آن را تا دقت 2+ درصد ثابت نگهداريد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 4 ـ غبار آزمون را با اندازه و غلظت تعيين شده در بند (4 ـ 1 ـ 3) تغذيه نماييد تا به افت فشار يا محدوديت نهايي 7/46 كيلو پاسكال و يا افت فشار مشخص شده برسد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 5 ـ وزن غبار تغذيه شده به فيلتر هوا را در 5 نقطه با فواصل زماني تقريبأ يكسان در طول آزمون يادداشت و افت فشار را در اين نقاط ثبت نماييد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 6 ـ مقادير افت يا محدوديت نهايي را با شرايط استاندارد طبق ضميمه الف اصلاح نماييد . اين مقادير را نسبت به غبار تغذيه شده به فيلتر هوا طبق شكل (4J) رسم نماييد . محور عمودي را بر حسب اين‏كه افت فشار يا محدوديت نهايي است نام‏گذاري كنيد .

4 ـ 5 ـ 2 ـ 7 ـ مجددا وزن فيلتر را مطلق بند (2 ـ 4 ـ 4) به دست آورده و راندمان فيلتر هوا را براساس وزن كل غبار تغذيه شده و مقادير افت فشار تا 7/46 كيلو پاسكال و يا مقادير مشخص شده محاسبه نماييد .

4 ـ 6 ـ آزمون عمل كرده فيلتر اوليه

4 ـ 6 ـ 1 ـ غبار زدايي فيلتر اوليه ـ وقتي فيلترهاي هواي اوليه مورد آزمون قرار مي‏گيرند و غبار زدايي وسيله به كاربردن هواي تميز با شير اتوماتيك تخليه غبار و يا كاسه غبار انجام مي‏گيرد بايد موارد زير رعايت شود .

4 ـ 6 ـ 1 ـ 1 ـ هواي تميز ثابت ـ هواي تميز ثابت توصيه شده به وسيله سازنده به عنوان درصدي از جريان آزمون بيان گرديده و بايد در طول كليه آزمون‏ها ثابت نگهداشته شود . شدت غبار تغذيه شده در طول آزمون بايد براساس جريان هواي آزمون به اضافه جريان هواي تميز باشد .

4 ـ 6 ـ 1 ـ 2 ـ شير تخليه اتوماتيك ـ براي اهداف آزمون مي‏توان شيشه دهانه گشاد آب‏بندي شده با محفظه‏اي را جايگزين شير تخليه كننده كرد .

4 ـ 6 ـ 1 ـ 3 ـ كاسه غبار ـ محاسبه غبار نبايد در طول آزمون ظرفيت غبار تخليه گردد مگر اين‏كه حداقل آن پر شده باشد و همچنين دفعات تخليه بايد در گزارش عملكرد قيد شود .

يادآوري ـ استفاده كننده بايد آگاه باشد كه رعايت موارد فوق بهترين عمل كرد فيلتر هوا را تضمين مي‏نمايد . پيشنهاد مي‏شود با سازنده فيلتر هوا جهت دستورالعمل به خصوص يا روش‏هاي آزمون براي هر نوع فيلتر هواي ارائه شده مشورت گردد .

4 ـ 6 ـ 2 ـ راندمان فيلتر اوليه ـ راندمان فيلتر اوليه بايد در طول آزمون ظرفيت غبار براساس وزن كل غبار تغذيه شده به فيلتر هوا و يا مجموع وزن به دست آمده از عامل صافي اوليه و ثانويه و فيلتر مطلق , يا غبار زدوده شده از فيلتر اوليه تعيين گردد .

4 ـ 7 ـ اطلاعات :

از شكل 4H جهت ارائه اطلاعات مربوط به محدوديت يا افت فشار استفاده شود از شكل 4J جهت اطلاعات مربوط به راندمان و ظرفيت استفاده گردد .

ضميمه الف

تصحيح محدوديت جريان هوا به شرايط استاندارد ـ محدوديت جريان هوا يا افت فشار و اطلاعات ظرفيت غبار بايد طبق شرايط استاندارد در 26/66 درجه سلسيوس و 101/322 كيلو پاسكال گزارش شود .

محدوديت فيلتر هوا را مي‏توان از رابطه زير به دست آورد .

و از ساده كردن فرمول بالا

P=K1μMº+K2M2

به دست مي‏آيد .

با ثابت نگه‏داشتن وزن جريان هوا و با محدود كردن تغييرات دماي محيط ـ جهت كوچك نگهداشتن تغييرات گران روي ثابت خواهد ماند .

بنابراين

انديس (0) مساوي با شرايط استاندارد مي‏باشد .

بنابراين مقادير محدوديت يا افت فشار مشاهده شده بايد به وسيله فرمول زير با شرايط استاندارد تصحيح گردد .

p = فشار هواي محيط

t = حرارت محيط

* محدوديت به دست آمده در فيلتر هوا

افت فشار به دست آمده در فيلتر هوا

منبع سایت: http://www.isiri.gov.ir/portal/files/std/34.htm

نوشته های محبوب