فیلتر هوا قطعه ای است که هوای ورودی به داخل موتور را تصفیه میکندووظیفه اصلی این فیلتردر سیستم خودروجلوگیری از ورودگرد وخاک.ذرات معلق وساینده دوده وکربن به داخل موتور درنتیجه پیشگیری ازسایش قطعات متحرک موتور ودیواره های سیلندروپیستون میباشد.تصفیه هوای ورودی به موتور از اهمیت زیادی برخورداراست چرا که به طور مثال یک موتور چهار سیلندردر مدت۱۰ساعت کاری حدود۳۲۸۰کیلوگرم هوا مصرف میکندکه درصورت نبود فیلترهواحجم زیادی گردوغباروذرات معلق ساینده به همراه این هوا واردسیستم موتور شده وسبب سایش قطعات موتور .الودگی روغن موتور.کاهش قدرت موتور.افزایش مصرف سوخت ونهایتاخرابی سریع موتور میگردد.قسمت اصلی فیلتر هواکاغذ فیلتر با سوراخهای بسیار ریز میباشدکه وظیفه تصفیه هوا راداردکه برای افزایش سطح فیلتراسیون انرا به صورت چیندار درمی اورند.در برخی موتورهای بزرگ وسنگین از دوعدد فیلتر هوا {داخلی و بیرونی}استفاده میشودکه فیلتر داخلی کوچکتر بوده وبه عنوان فیلتر تکمیلی استفاده میشودیعنی ذراتی که از صافی بیرونی عبور میکنندتوسط فیلتر داخلی گرفته می شوند.مجموعه این فیلترهاعمل تصفیه هوارابا راندمان۹۹%انجام میدهد.

فیلتر هوابایددریک دوره زمانی مشخص تعویض گرددوتمیز کردن ان باهوای فشرده امکان استفاده بیشتررابه وجودنمیاورد وسبب اسیب رساندن به موتوروکاهش قدرت موتورمیگردد سوراخ نمودن کاغذ فیلترنیز باعث ورودگردوخاک وذرات معلق وساینده به داخل موتورونهایتاکاهش قدرت موتور واز بین رفتن سریع قطعات موتور میگردد.